مسیرهای داخلی Timetable

 

 

city name                         کد شهر                                     نام شهر   

BIRJAND

XBJ 

بیرجند

YASUJ

YES

یاسوج

ZAHEDAN

ZAH

زاهدان

CHAH BAHAR

ZBR

چابهار

TEHRAN-MEHRABAD

THR

مهرآباد - تهران

ARAK

AJK

اراک

TABRIZ

TBZ

تبریز

TABAS

TCX

طبس

SIRJAN

SYJ

سیرجان

SHAHROOD

RUD

شاهرود

SHIRAZ

SYZ

شیراز

SARI

SRY

ساری

SANANDAJ

SDG

سنندج

RASHT

RAS

رشت

RAFSANJAN

RJN

رفسنجان

MAHSHAHR

MRX

ماهشهر

MASHHAD

MHD

مشهد

LAR

LRR

لار

KERMAN

KER

کرمان

KHORAMABAD

KHD

خرم آباد

KHARK

KHK

خارک

KHOY

KHY

خوی

KISH

KIH

کیش

KERMANSHAH

KSH

کرمانشاه

ZANJAN

JWN

زنجان

JAHROM

JAR

جهرم

JIROFT

JYR

جیرفت

ISFAHAN

IFN

اصفهان

IRANSHAHR

IHR

ایرانشهر

ILAM

IIL

ایلام

TEHRAN-IMAMKHOMEINI AIRPORT

IKA

امام خمینی - تهران

BAHREGAN

IAQ

بهرگان

HAMEDAN

HDM

همدان

GHESHM

GSM

قشم

GORGAN

GBT

گرگان

GACHSARAN

GCH

گچساران

SHAHREKORD

CQD

شهرکرد

SABZEVAR

AFZ

سبزوار

BUSHEHR

BUZ

بوشهر

BAM

BXR

بم

BANDAR ABBAS

BND

بندرعباس

BOJNORD

BJB

بجنورد

BANDARLENGEH

BDH

بندر لنگه

AHWAZ

AWZ

اهواز

YAZD

AZD

یزد

ARDEBIL

ADU

اردبیل

ABADAN

ABD

آبادان

SAHAND

ACP

سهند

ZABOL

ACZ

زابل

ASALUYEH

PGU

عسلویه

 

 

برای بررسی برنامه پروازی و اطلاعات پروازی شهر مورد نظر را انتخاب فرمایید.

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - زاهدان

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - طبس

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - سیرجان

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - شاهرود

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - شیراز

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - ساری

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - رفسنجان

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - مشهد

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - کرمان

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - خرم آباد

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - کیش

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - جیرفت

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - اصفهان

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - ایرانشهر

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - ایلام

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - گچساران

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - شهرکرد

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - سبزوار

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - بم

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - بندر عباس

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - بجنورد

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - اهواز

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - زابل

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - عسلویه